Rejestracja  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w trzech egzemplarzach (oryginał +2 kopie, w tym jedna kopia dla beneficjenta) wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 87 680 zł
Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota” – www.morawskie-wrota.pl

W zakładce „Dla Wnioskodawców” znajdą Państwo:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
- wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR oraz instrukcja wypełniania karty,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR,
- wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz instrukcja wypełniania karty,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – www.prow.slaskie.pl
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl
Należy pamiętać, że operacja może zostać wybrana do dofinansowania, jeśli uzyska min. 8 punktów na 22 pkt. możliwych do zdobycia.

Wszystkie niezbędne informacje TUTAJ

LGD śląskie