Rejestracja  

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe dla spółdzielni socjalnych

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 2 – 15 listopada 2012 r.
 
Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (w dni robocze w godz. 8 – 16) lub przesłać pocztą/kurierem...
...na adres:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Aleja Harcerska 3c,
41-500 Chorzów
Wnioski, które wpłyną do biura projektu po 15 listopada 2012 r. nie będą podlegać ocenie Komisji.
Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w jednym egzemplarzu podpisany i zaparafowany przez wszystkich członków założycieli spółdzielni socjalnej.
2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej wraz z Planem założenia i działalności spółdzielni socjalnej.
3. Potwierdzenie wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe lub zaświadczenie o ukończeniu w okresie do 6 miesięcy od daty przystąpienia do projektu szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.
6. Informacja o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.
7. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego).
8. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS.
9. Bilans otwarcia.
10. Sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): bilans/uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności.
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
12. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.
13. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko uczestnikowi projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych.
14. Kopia nadania numeru REGON.
15. Kopia nadania numeru NIP.
16. Dokument potwierdzający status członków założycieli w spółdzielni socjalnej (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS.
17. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
18. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dot. osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.
Uwaga! Nabór ma charakter zamknięty. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie uczestnicy projektu „Spółdzielnie Socjalne Drugiej Generacji – II edycja".

Wnioski do pobrania TUTAJ