Rejestracja  

Stawki podatku od nieruchomości w 2013 r.

Minister Finansów podwyższył w obwieszczeniu maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. o wskaźnik inflacji.
Minister finansów co roku ogłasza maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Każda rada miasta lub gminy może na swoim terenie uchwalić stawki podatku od nieruchomości na dowolnym poziomie, ale nie wyższym niż ustalony przez minista. finansów. Uprawnienie takie daje im ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.).
Górne granice stawek podatku od nieruchomości w 2013 r.
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
od budowli - 2 proc. ich wartości.

Źródło: www.inkubatorslaski.pl