Rejestracja  

Coraz bliżej przyjęcia Strategii dla Rozwoju Polski Południowej

Sieć centrów transferu innowacji oraz technologii w Małopolsce i w Śląskiem, konsorcja innowacyjnej medycyny, szybkie połączenie kolejowe Krakowa z Katowicami, wspólna Karta Metropolitalna pozwalająca na korzystanie z usług publicznych w aglomeracjach krakowskiej i katowickiej - to tylko niektóre kluczowe przedsięwzięcia zaproponowane w projekcie Strategii dla Rozwoju Polski Południowej.

 O tym, jak zbudować silny i konkurencyjny makroregion, dyskutowali dziś w Krakowie przedstawiciele samorządów województw małopolskiego i śląskiego podczas wspólnej sesji komisji ds. rozwoju Sejmików obu województw.

„Pragniemy zdobyć przewagę konkurencyjną wśród innych regionów oraz mocno zaistnieć w przestrzeni europejskiej" - tak cel nadrzędny Strategii posumował podczas dzisiejszego spotkania marszałek Marek Sowa. W podobnym tonie wypowiadała się wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga, która podkreśliła znaczenie Polski Południowej jako jednego z najważniejszych regionów naszego kraju. „Polska Południowa to najbardziej zaludniony obszar w Polsce, a nasze regiony w połączeniu generują bardzo wysoki udział w PKB" - mówiła. Zwróciła również uwagę na ogromny potencjał intelektualny Polski Południowej oraz fakt, że Polska Południowa jest najchętniej i najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem w Polsce.

Jak podkreślił marszałek Marek Sowa, główne pola, na jakich regiony zamierzają ze sobą współpracować, to: integracja przestrzeni województw, współpraca metropolitalna, podwyższanie konkurencyjności gospodarki województw, podwyższanie kapitału ludzkiego oraz promocja Polski Południowej.

W przyjętym w sierpniu 2012 r. przez Zarządy Województw Małopolskiego i Śląskiego projekcie Strategii za cel nadrzędny obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie. Ma to zostać osiągnięte dzięki realizacji trzech celów strategicznych.

Europol śląsko-krakowski ma być obszarem koncentracji innowacji i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich. Pomoże w tym m.in. wykorzystanie potencjałów uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum naukowego, wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych gospodarek w oparciu o potencjał obydwu aglomeracji miejskich, tworzenie dynamicznego ośrodka kultury rozpoznawalnego wśród metropolii europejskich.
Polska Południowa stanie się przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystywania możliwości rozwojowych. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. dzięki współdziałaniu na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego makroregionu, rozwojowi sektora kreatywnego jako czynnika napędowego przemian strukturalnych w gospodarce, integrowaniu infrastruktury obu województw, rozwijaniu współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi.
Polska Południowa będzie miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu. Zapewnić to mają m.in. takie działania, jak integrowanie istniejących oraz tworzenie nowych szlaków turystycznych, wspólna promocja produktów turystycznych, organizacja wydarzeń o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, kreowanie oferty inwestycyjnej, lobbing na rzecz makroregionu.

„Europa przeżywa kryzys finansowy, który niesie za sobą spowolnienie gospodarcze i utratę wiarygodności wielu państw europejskich. To daje wielką szansę Małopolsce i Śląskowi" - mówił wojewoda Jerzy Miller, który również był gościem dzisiejszego spotkania.

Działania zaproponowane w projekcie Strategii stanowią scenariusz, którego realizacja uczyni z województw małopolskiego i śląskiego nowoczesny i atrakcyjny makroregion, potrafiący skutecznie rywalizować na scenie krajowej i europejskiej. W realizacji tego planu niezwykle istotną rolę odgrywają podmioty, które będą realizować założone w niej działania. Dlatego też za fundamentalne zasady opracowania oraz wdrożenia Strategii obrano szeroko rozumiane partnerstwo oraz otwartość.

Planowany termin przyjęcia Strategii przez Sejmiki obu województw to luty/marzec 2013 roku.

 

 

Źródło: www.slaskie.pl