Rejestracja  

Trwa nabór na staże w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu planuje przeznaczyć w 2013 roku około 5 mln zł na staże. Dokładna kwota będzie znana pod koniec stycznia. - Chcielibyśmy zatrudnić około 700-800 osób. Już teraz jest ogłoszony nabór na naszej stronie internetowej i można można składać wnioski - mówi Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Raciborzu.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu, możesz zapytać o wolne miejsca w powiatowym urzędzie pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będziesz go odbywał.

Na staż zostanie zatrudniona osoba, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli jeśli spełnia jeden z poniższych warunków, a więc jest:
- osobą bezrobotną do 25. roku życia,
- osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia,
- osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że byłeś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
- kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
- osobą bezrobotną niepełnosprawną,
- osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, lub osobą, która w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyła 27. roku życia.

Natomiast jeśli chodzi o dofinansowanie do działalności gospodarczej wiadomo, że w tym roku osoby, których wniosek zostanie zaakceptowany dostaną 20 tys. złotych. Pieniądze są przeznaczone na otwarcie swojej działalności gospodarczej albo na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Szczegóły TUTAJ

Źródło: www.naszraciborz.pl