Rejestracja  

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Krzanowice - samorząd stara się o dofinansowanie

Gmina Krzanowice proponuje mieszkańcom możliwość uczestniczenia w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Krzanowice”.

Na realizację projektu gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych - instalacje solarne lub fotowoltaiczne.

Warunkiem uczestnictwa mieszkańca zameldowanego na terenie gminy w projekcie jest w szczególności:
- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Krzanowice,
- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
- dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy Krzanowice należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę Krzanowice,
- dokonanie wpłaty przez Wykonawcę dokumentacji do celów projektowych wkładu własnego w wys. 160,00 PLN brutto na wskazane w regulaminie konto,
- podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Krzanowice umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę Krzanowice wsparcia,
- złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety z deklaracją uczestnictwa stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Spotkania informacyjne:
7.08.2017 - Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach, godz. 18.30
8.08.2017 - Dom Kultury w Borucinie, godz. 17.00
8.08.2017 - Dom Kultury Bojanów, godz. 19.00
9.08.2017 - OSP Wojnowice, godz. 17.00
9.08.2017 - OSP Pietraszyn, godz. 19.00

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Źródło: www.krzanowice.pl