Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UL. KOMUNALNA-CECYLII-NAD KOLEJĄ

Nazwa oferenta: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Raciborza w obrębie ulicy Komunalnej, Cecylii i Nad Koleją. Teren stanowi kompleks niezabudowanych działek gruntu opisanych ewidencyjnie numerami 46/1, 46/2, 47/6, 137, 156/7, 47/5 k.m.25 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 6,6204 ha. Nieruchomość jest nie ogrodzona i stanowi teren zasypowy po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Gmina dysponuje dokumentacją geotechniczną określającą warunki hydrologiczne i geologiczno-inżynieryjną charakterystyką gruntów występujących na terenie. Analiza przeprowadzonych badań wskazała na możliwość wznoszenia na gruncie obiektów kubaturowych, po wykonaniu niezbędnych zabiegów inżynieryjnych, określonych szczegółowo w treści opracowania. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest w części pod funkcję rolniczą i w części stanowi teren nieużytków, porośniętych licznymi krzewami i nielicznym drzewostanem. Nieruchomość w części objęta jest umowami dzierżawy na czas nieokreślony z osobami fizycznymi, z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Na podstawie Uchwały Nr XI/154/2011 Racibórz z dnia 26 października 2011r. Rada Miasta Racibórz wyraziła zgodę na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, nieruchomość położoną w Raciborzu w obrębie ulic Komunalnej, Cecylii, Nad Koleją. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 czerwca 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.z 2012r.poz.667) statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej objęto teren o łącznej powierzchni 6,6204 ha, obejmujący kompleks działek grunt nr nr 46/1, 46/2, 47/6, 137, 156/7, 47/5 k.m.25 obręb Ostróg. W ramach obowiązujących przepisów dot. specjalnych stref ekonomicznych Gmina Racibórz wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Jastrzębsko-Żorską podpisały w dniu 14 sierpnia 2012r. umowę na przeprowadzenie procedury sprzedaży nieruchomości objętej Strefą, z równoczesnym udzieleniem zezwolenia strefowego, które jest fundamentalnym dokumentem uprawniającym do zwolnień podatkowych, przysługujących podmiotom podejmującym działalność w Strefie. Aktualnie, zarówno Gmina Racibórz jak i Strefa są na etapie poszukiwania inwestorów i przymierza się do dokonania podziału geodezyjnego terenu na kilka działek, w celu stworzenia możliwości pozyskania większej ilości przedsiębiorców. Ponadto, Gmina przygotowała dokumentację projektową dot. kompleksowego uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną obejmującą: budowę drogi dojazdowej, uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i oświetlenie. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce w strukturalnej Ostróg, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005r. (Dz.U.Woj.Śl. Nr 85 z 14 lipca 2005r. Nr 85, poz.2337) nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: - K3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z możliwością zmiany funkcji w ramach przeznaczenia podstawowego, z zastrzeżeniem docelowej zmiany przeznaczenia na usługi, - K2 KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o przeznaczeniu przemysłowym określone zostały szczegółowo w §19. w związku z §25. wskazanego planu. Dla tej części terenu ustalone zostało przeznaczenie uzupełniające w postaci: - lokalizacji magazynów prowadzących sprzedaż detaliczną towarów nie konsumpcyjnych o pow. sprzedażowej do 1999m2, - rzemiosła, w tym nieuciążliwego, - zespołów garaży, - stacji paliw płynnych. Cena wywoławcza: Nie ustalona. Termin i miejsce przetargu: Nie ustalony. Dodatkowe informacje: Forma zbycia: prawo własności Rodzaj przetargu: nie ustalony. Nieruchomość pozostaje w ofercie Gminy Racibórz.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Racibórz
Adres: UL. KOMUNALNA-CECYLII-NAD KOLEJĄ
Kod pocztowy: 47-400
Ilość mieszkańców: 20 000 - 100 000
Nr telefonu: 327550668, 327550741
Fax: 327550725
Zdjęcie 1:
Usytuowany w: 2. Teren