Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

TEREN INWESTYCYJNY W CHAŁUPKACH (GMINA KRZYŻANOWICE) - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Nazwa oferenta: Gmina Krzyżanowice
Opis: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Położenie:
Woj.: Śląskie
Powiat.: raciborski
Gmina.: Krzyżanowice
Miejscowość: Chałupki

Teren zajmuje ogólną powierzchnię 5,65 ha i położony jest wzdłuż drogi krajowej nr 78 biegnącej do granicy państwa.
Teren aktualnie uprawiany jest rolniczo.

Odległość od autostrada A-4 (odległość 90 km), autostrada A-1 (w trakcie budowy; odległość 7,0 km), droga krajowa nr 45 (odległość 1 km)

Węzeł kolejowy w Chałupkach odległość ok. 1 km

Najbliższe lotniska:
Katowice -Pyrzowice – 100 km,
Ostrava (Czechy) – 30 km

Media:
Brak.: przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacji
Istnieje możliwość doprowadzenia przyłączy energetycznych i wodociągowych.
Kanalizacja w miejscowości Chałupki – pozwolenia na budowę kanalizacji


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:
1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone symbolem P, w następujących jednostkach strukturalnych: AP, CP, DP, EP, GP, HP, JP, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza techniczno – administracyjnego i urządzeń związanych z realizacją funkcji podstawowej,
b) usługi w tym handel i rzemiosło,
c) dla terenów oznaczonych symbolami A 1 P, D 3 P, H 1 P dopuszcza się produkcję rolniczą i hodowlaną.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalna wysokość budynków do 15,0 m, liczona od poziomu terenu,
2) wysokość urządzeń i budowli związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym do 30,0 m,
3) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy i podwyższania standardów,
4) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%,
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 15%,
6) nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi,
7) działalność produkcyjną, składowo – magazynową, w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi oddzielić ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej,
8) należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,
9) w zakresie ochrony przed hałasem terenów P nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Chałupki
Adres: Chałupki
Kod pocztowy: 47-460
Ilość mieszkańców: poniżej 10 000
Nr telefonu: +48 32 419 40 50, 419 40 51, 419 42 13
Fax: + 48 32 419 42 34
Obsługiwane języki:
  • Polski
Usytuowany w: 2. Teren