Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

TEREN INWESTYCYJNY W CHAŁUPKACH (GMINA KRZYŻANOWICE) - Tereny zabudowy usługowej

Nazwa oferenta: Gmina Krzyżanowice
Opis: Położenie:
Woj.: Śląskie
Powiat.: raciborski
Gmina.: Krzyżanowice
Miejscowość: Chałupki

Teren zajmuje ogólną powierzchnię 3,5 ha i położony jest wzdłuż drogi krajowej nr 78 biegnącej do granicy państwa.
Teren aktualnie uprawiany jest rolniczo.

Odległość od autostrada A-4 (odległość 90 km), autostrada A-1 (w trakcie budowy; odległość 7,0 km), droga krajowa nr 45 (odległość 1 km)

Węzeł kolejowy w Chałupkach odległość ok. 1 km

Najbliższe lotniska:
Katowice -Pyrzowice – 100 km,
Ostrava (Czechy) – 30 km

Media:
Brak.: przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacji
Istnieje możliwość doprowadzenia przyłączy energetycznych i wodociągowych.
Kanalizacja w miejscowości Chałupki – pozwolenia na budowę kanalizacji

Teren składa się z działek:

TABELA

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:
1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone symbolem U, w następujących jednostkach strukturalnych: AU, BU, CU, DU, EU, FU, GU, HU, IU, JU, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, usługi techniczne, usługi rzemieślnicze,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa, w ramach działalności związanej z przeznaczeniem podstawowym,
b) obiekty zaplecza technicznego,
c) garaże, budynki gospodarcze i magazynowe.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy i podwyższania standardów,
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%,
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%,
4) należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,
5) rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej na zasadach:
a) wysokość zabudowy dla budynków przeznaczenia podstawowego: nie więcej niż 4 kondygnacje i nie jest wyższa niż 16,0 m,
b) dla budynków gospodarczo – garażowych i magazynowych 7,0 m,
6) geometria dachu:
a) stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci dachowych,
b) kąt nachylenia od 20° do 45°, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich o spadku do 3°,
c) w przypadku zabudowy gospodarczej, garażowej i magazynowej dopuszcza się również stosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia do 40°,
d) dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn.
3. W zakresie ochrony przed hałasem, terenów U nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony przed hałasem.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Chałupki
Adres: Chałupki
Kod pocztowy: 47-460
Ilość mieszkańców: poniżej 10 000
Nr telefonu: +48 32 419 40 50, 419 40 51, 419 42 13
Fax: + 48 32 419 42 34
Obsługiwane języki:
  • Polski
Usytuowany w: 2. Teren